UK Bookmakers

Oferta Formativa - Curso 2016/17 (2)

 

Ciclos Formativos 2016 - 2017


 Réxime ordinario presencial FP básica.

 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.

Duración

Prazas

CBTMV01-Mantemento de vehículos

2 cursos

20

 Réxime ordinario Presencial - Ciclos completos.

CICLOS MEDIOS

Duración

Prazas

CMTMV02 -  Electromecánica de vehículos automóbiles

2 cursos

44

CMIMA01  -  Instalacións frigoríficas e de climatización

2 cursos

22

CMCOM01 - Actividades comerciales

2 cursos

30

CMTMV01 - Carrozaría

2 cursos

22

 

 

CICLOS SUPERIORES 

Duración

 

CSENA01 -  Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

2 cursos

22

CSCOM03 - Xestión de ventase espazos comerciais

2 cursos

30

CSTMV01 - Automoción.

2 cursos

22

CS16002  -  Mantemento Aeromecánico.

2 cursos

22

CSIMA02  - Mantemento de instalacións térmicas e defluídos

2 cursos

22

CSCOM04 - Márketing e publicidade

2 cursos

30

 

 


 Réxime depersoas adultas presencial,oferta modular ciclo completo, matricula anual máximo (1000 horas).

 

ZMIMA02 Ciclo Medio Instalacións de produción de calor.

Horas

 Prazas

MP0392 - Montaxe mantemento de instalacións de enerxía solar

87

22

MP0393  - Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles

123

22

MP0302 - Montaxe e mantemento deinstalacións caloríficas 192

22

MP0310  -  Montaxe e mantemento de instalacións de auga 192

22

MP0395  - Empresa e iniciativa emprendedora 53

22

MP0394  - Formacióne orientación laboral 107

22

 

 

 

ZM2TMV0 Electromecánica de vehículos automóbiles

 Horas

Prazas

 MP0458 Sistemas de seguridade é confortabilidade  157  22
 MP0455 Sistemas de transmisión e freada  187  22
MP0260 Mecanizado básico  107  22

 

 

 
Réxime de persoas adultas distancia,oferta modular ciclo completo, matricula anual máximo (1000 horas).

       

      Familia Profesional Comercio e Marketing.

 

CSCOM01 Ciclo Superior, Transporte e Loxística

Horas

MP0621 - Xestión administrativa do transporte e aloxística

175

MP0629 - Organización do transporte de mercadorías

140

MP0625 - Loxística de almacenamento

123

MP0623 - Xestión económica e financeira da empresa

187

MP0622 - Transporte internacional de mercadorías

187

MP0179 - Inglés

160

MP0628 - Organización do transporte de viaxeiros

87

MP0631 - Formacióne orientación laboral

107

MP0627 - Xestión administrativa do comercio internacional

187

MP0624 - Comercialización do transporte e a loxística

132

MP0626 - Loxística de aprovisionamento

105

 

     Familia Profesional Instalacións e Mantemento.

ZSIMA01  Desenvolvemento de proxectos instalacións térmicas e de fluídos  Horas
MP0124 - Enerxías renovables e eficiencia enerxética  80
MP0121 - Equipos e instalacións térmicas  213
MP0130 - Formación e Orientación Laboral  107
MP0122 - Procesos de montaxe de instalacións  213
MP0123 - Representación gráfica de instalacións 160
MP0120 -Sistemas eléctricos e automáticos  187
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Últimas noticias

Canal electrónico

Contacto

Avda. de Madrid, 75
27002 Lugo

Contacto

All CMS Templates - Click Here