UK Bookmakers

OFERTA FORMATIVA - Curso 2017-2018

Oferta Ordinaria Presencial


Grao básico
CBTMV01 Mantemento de vehículos 20 prazas

Grao medio
CMCOM0 Actividades comerciais 30 prazas
CMTMV01 Carrozaría 22 prazas
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 44 prazas
CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización 22 prazas

Grao superior
CSTMV01 Automoción 22 prazas
CSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica 22 prazas
CS16002 Mantemento aeromecánico 22 prazas
CSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos 22 prazas
CSCOM04Márketing e publicidade 30 prazas
CSCOM03Xestión de vendas e espazos comerciais 30 prazas.

Oferta parcial, por módulos, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2017-2018


Grao medio

Módulos autorizados Horas Prazas
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
MP0457 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo  22
MP0460 Empresa e iniciativa emprendedora  22
MP0459 Formación e orientación laboral  22
MP0453 Sistemas auxiliares do motor  22

Módulos autorizados Horas Prazas
ZMIMA02 Instalacións de produción de calor
MP0266 Configuración de instalacións caloríficas  22
MP0038 Instalacións eléctricas e automatismos  22
MP0036 Máquinas e equipamentos térmicos  22
MP0037 Técnicas de montaxe de instalacións  22

Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio e de grao superior en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2017-2018


Instalación e mantemento
Grao superior
ZSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos
ZSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos
Módulos autorizados
MP0125 Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS 50
MP0127 Configuración de instalacións de fluídos 50
MP0126 Configuración de instalacións frigoríficas 50
MP0131 Empresa e iniciativa emprendedora 50
MP0128 Planificación da montaxe de instalacións 50

Comercio e márketing
Grao superior
ZSCOM01 Transporte e loxística
Módulos autorizados

MP0624 Comercialización do transporte e a loxística 50
MP0631 Formación e orientación laboral 50
MP0179 Inglés 50
MP0625 Loxística de almacenamento 50
MP0626 Loxística de aprovisionamento 50
MP0629 Organización do transporte de mercadorías 50
MP0628 Organización do transporte de viaxeros/as 50
MP0622 Transporte internacional de mercadorías 50
MP0627 Xestión administrativa do comercio internacional 50
MP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística 50
MP0623 Xestión económica e financeira da empresa 50

27006528 CIFP As Mercedes     -   Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Tel. 982828001

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Últimas noticias

Canal electrónico

Contacto

Avda. de Madrid, 75
27002 Lugo

Contacto

All CMS Templates - Click Here