UK Bookmakers

PROBAS PARA A OBTENCIÓN DE DETERMINADOS CARNÉS PROFESIONAIS E HABILITACIÓNS PROFESIONAIS 2021

ORDE DO 11 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN PROBAS PARA A OBTENCIÓN DE DETERMINADOS CARNÉS PROFESIONAIS E HABILITACIÓNS PROFESIONAIS NO ANO 2021

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210219/AnuncioG0598-110221-0002_gl.pdf

CONVOCATORIAS

1ª Convocatoria, 22 febreiro ao 8 de marzo

2ª Convocatoria, 21 xuño ao 5 xullo

Carnés profesionais

 • Operador/a de guindastre torre
 • Operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B

 

Habilitacións profesionais

 • Operador/a industrial de caldeiras

Carnés profesionais

 • Instalacións térmicas de edificios
 • Operador/a de guindastre torre
 • Operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B

 

Habilitacións profesionais

 • Operador/a industrial de caldeiras
 • Instalador/a de gas, categoría A
 • Instalador/a de gas, categoría B
 • Instalador/a de gas, categoría C
 • Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados
 • Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados
 • Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados
 • Manipulador/a en equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados

REQUISITOS

-          Estar en idade laboral (caben excepcionalidades conforme á normativa sectorial correspondente)

-          Requisitos específicos de cada especialidade

SOLICITUDES+ ADMISIÓN+RECLAMACIÓN DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

SOLICITUDE: ANEXO I (CD527A), una solicitude por cada carné ou habilitación. Preferiblemente vía electrónica

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (Especifica O. 11/02/2021)

1ª CONVOCATORIA,  22 FEBREIRO- 8 MARZO

2ª CONVOCATORIA, 21 XUÑO- 5 XULLO

ADMISIÓN, rematado o prazo de solicitudes. www.edu.xunta.gal/fp

RECLAMACIÓN, nos 5 días hábiles posteriores

 

EXAMES

Os exames terán 2 partes (teórica e práctica). Será necesario aprobar ambas para cualificarse como apto/a

LISTAXES, RECLAMACIÓN E RESOLUCIÓN

-          O tribunal publicará a listaxe provisional

-          5 días hábiles para formular reclamacións

EXPEDIÓN DOS CARNÉS PROFESIONAIS E HABILITACIÓNS PROFESIONAIS (ART. 14)

1. Logo de elevada a definitiva a listaxe, as persoas que resulten aptas recibirán o carné profesional ou a habilitación profesional correspondente.

2. Segundo o establecido no Real decreto 115/2017, do 17 de febreiro, a posesión do carné profesional de instalacións térmicas en edificios constitúe un requisito para a obtención do certificado persoal para a manipulación de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados. Xa que logo, ás persoas  que,  ao  abeiro  desta  orde,  superen  as  probas  que  dan  lugar  á  obtención  deste  carné profesional, expediráselles de oficio o devandito certificado persoal.

 

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Últimas noticias

Canal electrónico

Contacto

Avda. de Madrid, 75
27002 Lugo

Contacto

All CMS Templates - Click Here