UK Bookmakers

Acreditación de Competencias 2018

Familia: TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

CICLO FORMATIVO

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

CERTIFICADO DE PROFESIONALICADE

CÓDIGO

UNIDADE DE COMPETENCIA

MTMV01 Carrozaria

TMV044_2 Pintura de vehículos

TMVL0509 Pintura de vehículos.

UC0122_2

Realizar a preparación, protección e igualación  de superficies de vehículos.

UC0123_2

Efectuar o emblelecemento de superficies.

MTMV02 Electromecánica de vehículos automobiles

TMV047_2 Mantemento se sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

TMVG0309_2 Mantemento se sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

UC0130_2

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos de dirección e de suspensión

UC0131_2

Manter os sistemas de transmisión e freos

TMV048_2 Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

TMVG0409 Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares.

UC0132_2

Manter o motor térmico.

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico

TMV197_2 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

TMVG0209 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos.

UC0627_2

Manter os circuitos eléctricos auxiliares de vehículos.

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos.

MTMV03

Electromecánica de maquinaria

 

TMV266_2

Mantemento do motor e dos sistemas

eléctrico, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agríccola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil

 

TMVG0310Mantemento   do motor e dos sistemas eléctricos, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agrícola.

UC0629_2

Manter motores diésel.

UC0853_2

Manter os sistemas eléctricos, de seguridade e confortabilidade, de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil.

 

Familia: INSTALACIÓN E MANTEMENTO

CICLO FORMATIVO

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

CERTIFICADO DE PROFESIONALICADE

CÓDIGO

UNIDADE DE COMPETENCIA

MIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización

 

IMA040_2 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas.

 

IMAR0108 Montaxe e mantemento de instalacións firgoríficas.

UC0114_2

Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial.

UC0115_2

Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial.

 

IMA369_2 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

 

IMAR0208 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

UC1158_2

Montar instalacións de climatización e ventilación-extracción.

UC1159_2

Manter instalacións de climatización e ventilación-extracción.

MIMA02 Instalacións de producción de calor

IMA368_2 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

IMAR0408 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

UC1156_2

Montar instalacións caloríficas

UC1157_2

Manter instalacións caloríficas

 

ENA190_2 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

 

ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

UC0602_2

Montar captadores, equipamentos e circuitos hidráulicos de instalacións solares térmicas.

UC0605_2

Manter instalacións solares térmicas.

ENA472_2 Montaxe, posta en servizo, mantemento e inspección de instalacións receptoras e aparellos de gas.

 

ENAS0110 Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións

receptoras e aparatos de gas

UC1522_2

Realizar instalacións receptoras comúns e individuais de gas.

UC1523_2

Realizar a posta en servicio, inspección e revisión periodica de instalación receptoras de gas.

UC1524_2

Realizar a posta en marcha e adecuación de aparellos a gas

UC1525_2

Manter e reparar instalacións receptoras e aparellos de gas.

UC1526_2

Previr riscos en instalacións receptoras de e aparellos de gas

 

 Familia: ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

 

CICLO FORMATIVO

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

CERTIFICADO DE PROFESIONALICADE

CÓDIGO

UNIDADE DE COMPETENCIA

 

 

 

MADG01 Xestión Administrativa

 

 

 

ADG308_2 Actividades de xestión administrativa

ADGD0308 Actividades de xestión administrativa.

UC0233_2

Manexar aplicación ofimáticas na xestión da información e da documentación

UC0973_1

Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e eficiencia.

UC0976_2

Realizar as xestións administrativas do proceso comercial.

UC0978_2

Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático.

UC0979_2

Realizar as xestións administrativas de tesouraría.

UC0980_2

Efectuar ás actividades de apoio administrativo de recursos humanos.

UC0981_2

Realizar rexistros contables.

ADG307_2 Actividades administra-

tivas de recepción e relación coa clientela

ADGD0208- Actividades administrativas na rela-ción coa clientela

UC0977_2

Comunicarse nunha lingua extranxeira cun nivel de usuario independente nas actividades de xestión administrativa en relación co cliente

UC0975_2

Recibir e procesar as comunicacións internas e externas.

 

 

Presentacións Alumnos Réxime Modular e Distancia

RÉXIME MODULAR PRESENCIAL (Adultos)
Xoves 21 de Setembro ás 19:00 h
Alumnos de Grao Medio de Instalacións de producción de calor.
Alumnos de Grao Medio Electromecánica de vehículos automóbiles.
RÉXIME MODULAR DISTANCIA (Adultos)
Xornada de acollemento, Luns día 25 as 17:00 horas.
F.P.B. Cursos 1º e 2º,  Xoves día 21 as 11.
As clases comenzarán o día seguinte da presentación no horario lectivo

Presentacións Alumnado Curso 2017/18

RÉXIME ORDINARIO
Martes 19 de Setembro ás :12:00 h
Alumnos dos Ciclos Medio e Superiores da familia profesional Transporte e Mto. de Vehículos. agás Alumnos do Ciclo Superior de Mantemento Aeromecánico. que será o  Xoves 21 as 12:00 horas.

OFERTA FORMATIVA - Curso 2017-2018

Oferta Ordinaria Presencial


Grao básico
CBTMV01 Mantemento de vehículos 20 prazas

Grao medio
CMCOM0 Actividades comerciais 30 prazas
CMTMV01 Carrozaría 22 prazas
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 44 prazas
CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización 22 prazas

Grao superior
CSTMV01 Automoción 22 prazas
CSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica 22 prazas
CS16002 Mantemento aeromecánico 22 prazas
CSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos 22 prazas
CSCOM04Márketing e publicidade 30 prazas
CSCOM03Xestión de vendas e espazos comerciais 30 prazas.

Oferta parcial, por módulos, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2017-2018


Grao medio

Módulos autorizados Horas Prazas
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
MP0457 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo  22
MP0460 Empresa e iniciativa emprendedora  22
MP0459 Formación e orientación laboral  22
MP0453 Sistemas auxiliares do motor  22

Módulos autorizados Horas Prazas
ZMIMA02 Instalacións de produción de calor
MP0266 Configuración de instalacións caloríficas  22
MP0038 Instalacións eléctricas e automatismos  22
MP0036 Máquinas e equipamentos térmicos  22
MP0037 Técnicas de montaxe de instalacións  22

Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio e de grao superior en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2017-2018


Instalación e mantemento
Grao superior
ZSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos
ZSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos
Módulos autorizados
MP0125 Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS 50
MP0127 Configuración de instalacións de fluídos 50
MP0126 Configuración de instalacións frigoríficas 50
MP0131 Empresa e iniciativa emprendedora 50
MP0128 Planificación da montaxe de instalacións 50

Comercio e márketing
Grao superior
ZSCOM01 Transporte e loxística
Módulos autorizados

MP0624 Comercialización do transporte e a loxística 50
MP0631 Formación e orientación laboral 50
MP0179 Inglés 50
MP0625 Loxística de almacenamento 50
MP0626 Loxística de aprovisionamento 50
MP0629 Organización do transporte de mercadorías 50
MP0628 Organización do transporte de viaxeros/as 50
MP0622 Transporte internacional de mercadorías 50
MP0627 Xestión administrativa do comercio internacional 50
MP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística 50
MP0623 Xestión económica e financeira da empresa 50

27006528 CIFP As Mercedes     -   Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Tel. 982828001

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Últimas noticias

Contacto

Avda. de Madrid, 75
27002 Lugo

Contacto

All CMS Templates - Click Here