UK Bookmakers

Xornada de acollemento - alumnos de distancia

Xornada de acollemento para todos os alumnos de distancia matriculados no ciclos de:

  • Transporte e Loxística.

Día: Mércores 23 de setembro ás 20:00 h

Lugar: Salón de Actos do CIFP As Mercedes de Lugo

Xornada de Acollemento 2015/16 Adultos

RÉXIME MODULAR PRESENCIAL (Adultos)
Xoves 17 de Setembro ás 18:00 h
Alumnos de Grao Medio de Instalacións de producción de calor. Electromecánica de Vehiculos.
RÉXIME MODULAR DISTANCIA (Adultos)
Nos vindeiros días publicarase no taboleiro de anuncios e na paxina web do centro, a data e hora na que se celebrará a xornada de acollemento para todos os alumnos de distancia. A data será posterior o 16 de setembro.

Xornada de Acollemento 2015/16 Ciclos Ordinario

RÉXIME ORDINARIO
Mércores 16 de Setembro ás 12:00 h
Alumnos dos Cilos Medio e superior da familia profesional  Mantemento de vehículos. (Automoción)
Xoves 17 de Setembro ás 12:00 h
Alumnos do Ciclo Superior da familia profesional , Enerxía e Auga.
Xoves 17 de Setembro ás :10:00 h 
Alumnos dos Ciclos Medio e Superiores da familia profesional de Comercio e Marketing.
Venres 18 de Setembro ás :12:00 h
Alumnos dos Ciclos Medio e Superiores da familia profesional de Instalación e Mantemento.

Oferta Formativa - Curso 2015/16

 

Ciclos Formativos


 

 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.

Duración

CBTMV01-Mantemento de vehículos

2 cursos

 Réxime ordinario ou depersoas  adultas - Ciclos completos.

CICLOS MEDIOS

Duración

CMTMV02 -  Electromecánica de vehículos automóbiles

2 cursos

CMIMA01  -  Instalacións frigoríficas e de climatización

2 cursos

CMCOM01 - Actividades comerciales

2 cursos

CMTMV01 - Carrozaría

2 cursos

 

CICLOS SUPERIORES 

Duración

CSIMA01 -   Desenvolvemento de proxectos de Instalacións térmicas e de fluidos

2 cursos

CSENA01 -  Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

2 cursos

CSCOM03 - Xestión de ventase espazos comerciais

2 cursos

CSTMV01 - Automoción

2 cursos

CSIMA02  - Mantemento de instalacións térmicas e defluídos

2 cursos

CSCOM04 - Márketing e publicidade

2 cursos

 

Réxime de persoas adultas presencial, oferta parcial por módulos.

 

CMTMV02- Ciclo Medio Electromecánicadevehículosautomóviles.

Horas

MP0456 Sistemas de carga e arranque

213

MP0452 Motores

133

MP0454 Circuitos de fluidos, suspensión e dirección.

213

 


 Réxime depersoas adultas presencial,oferta modular ciclo completo, matricula anual máximo (1000 horas).

 

CMIMA02 Ciclo Medio Instalacións de produción de calor.

Horas

MP0392  - Montaxee mantemento de instalacións de enerxía solar

87

MP0393  - Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

123

MP0036  - Máquinase e quipamentos térmicos

240

MP0395  - Empresa e iniciativa emprendedora

53

MP0266  - Configuración de instalacións caloríficas

107

MP0302  - Montaxe e mantemento deinstalacións caloríficas

192

MP0394  - Formacióne orientación laboral

107

MP0310  - Montaxe e mantemento de instalacións de auga

175

MP0037  - Técnicas de montaxe de instalacións

240

MP0038  - Instalacións eléctricase automatismos

266

 
Réxime de persoas adultas distancia,oferta modular ciclo completo, matricula anual máximo (1000 horas).

CSCOM01 Ciclo Superior, Transporte e Loxística

Horas

MP0621 - Xestión administrativa do transporte e aloxística

175

MP0629 - Organización do transporte de mercadorías

140

MP0625 - Loxística de almacenamento

123

MP0623 - Xestión económica e financeira da empresa

187

MP0622 - Transporte internacional de mercadorías

187

MP0179 - Inglés

160

MP0628 - Organización do transporte de viaxeiros

87

MP0631 - Formacióne orientación laboral

107

MP0627 - Xestión administrativa do comercio internacional

187

MP0624 - Comercialización do transporte e a loxística

132

MP0626 - Loxística de aprovisionamento

105

 

XORNADA ACOLLEMENTO PROBAS LIBRES 2015

Xornada de acollemento obrigatoria para todos os alumnos matriculados nas probas libres para obtención de títulos LOE

Día: Martes 2 de xuño ás 09:00 h
Lugar: CIFP As Mercedes.
Avda.Madrid, 75 Lugo

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Últimas noticias

Contacto

Avda. de Madrid, 75
27002 Lugo

Contacto

All CMS Templates - Click Here