CIFP As Mercedes
CMIMA02 Instalacións de produción de calor

MP0266 Configuración de instalacións caloríficas

107 H 22 Prazas

MP0395 Empresa e iniciativa emprendedora

53 H 22 Prazas

MP0396 FCT

410 H 22 Prazas

MP0302 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

192 H 22 Prazas

MP0310 Montaxe e mantemento de instalacións de auga

175 H 22 Prazas

MP0392 Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

87 H 22 Prazas

MP0393 Montaxe e mantemento de instalacións de gas ecombustibles líquidos

123 H 22 Prazas
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0452 Motores

133 H 22 Prazas

MP0454 Circuítos de fluídos, suspensión e dirección

213 H 22 Prazas
MP0456 Sistema de carga e arranque 213 H 22 Prazas
CIFP As Mercedes
CSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluidos

MP0125 Sistemas eléctricos e automáticos

187 H 50 Prazas

MP0126 Equipamentos e instalacións térmicas

213 H 50 Prazas

MP0127 Procesos de montaxe de instalacións

213 H 50 Prazas

MP0128 Representación gráfica de instalacións

160 H 50 Prazas

MP0131 Enerxías renovables e eficiencia enerxética

80 H 50 Prazas

MP0129 Formación e orientación laboral

107 H 50 Prazas

MP0132 FCT

384 H 50 Prazas
CSCOM01 Transporte e loxística
MP0624 Comercialización do transporte e a loxística 132 H 50 Prazas
MP0631 Formación e orientación laboral 107 H 50 Prazas
MP0179 Inglés 160 H 50 Prazas
MP0622 Transporte internacional de mercadorías 187 H 50 Prazas
MP0627 Xestión administrativa do comercio internacional 187 H 50 Prazas
MP0623 Xestión económica e financeira da empresa 187 H 50 Prazas
MP0625 Loxística de almacenamento 123 H 50 Prazas
MP0626 Loxística de aprovisionamento 105 H 50 Prazas
MP0629 Organización do transporte de mercadorías 140 H 50 Prazas
MP0628 Organización do transporte de viaxeiros 87 H 50 Prazas
MP0630 Proxecto de transporte e loxística 26 H 50 Prazas
MP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística 175 H 50 Prazas
MP0632 FCT 384 H 50 Prazas
CIFP As Mercedes
GRAO SUPERIOR
Enerxías renovables 15 Prazas