Seleccionar página

Alta de ofertas de traballo

Benvido á Bolsa de Emprego do CIFP As Mercedes. Aquí poderás rexistrarte como empresa para publicar ofertas. Séntete libre de participar, e se tes dúbidas contacta connosco.

 

Dejar en blanco si la ubicación no es importante

Detalles de la empresa

NOTA LEGAL En cumprimento do disposto na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional da Xunta de Galicia. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional, como responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional da Xunta de Galicia, edificio administrativo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.educación@xunta.es.