Alta de ofertas de traballo

Benvido á Bolsa de Emprego do CIFP As Mercedes. Aquí poderás rexistrarte como empresa para publicar ofertas. Séntete libre de participar, e se prefires que nós rexitremos a túa oferta envíanos un e-mail con toda a información a orientacion.cifp.asmercedes@edu.xunta.gal

 

Deixar en branco se a ubicación non é importante
Selecciona se este é un posto remoto.

Detalles da empresa

*Rogamos que si a oferta xa non se encontra dispoñible ou foi cuberta se edite a oferta para indicalo, pasado un ano todas as ofertas desactivaranse automáticamente.

NOTA LEGAL: En cumprimento do disposto na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional da Xunta de Galicia. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional, como responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional da Xunta de Galicia, edificio administrativo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.educación@xunta.es.