Oferta formativa anual

Curso 2023/2024

ADULTOS OFERTA COMPLETA – DISTANCIA

 CSCOM01 –  Transporte e loxística

MP0621-Xestión administrativa do transporte e a loxística

MP0629-Organización do transporte de mercadorías
MP0625-Loxística de almacenamento
MP0623-Xestión económica e financeira da empresa
MP0622-Transporte internacional de mercadorías
MP0179-Inglés
MP0628-Organización do transporte de viaxeiros/as
MP0631-Formación e orientación laboral
MP0627-Xestión administrativa do comercio internacional
MP0626-Loxística de aprovisionamento
MP0624-Comercialización do transporte e a loxística
 OFERTA MODULAR PRESENCIAL
 Ciclo Medio CMTMV02 – Electromecánica de vehículos automóbiles
     MP0453 – Sistemas auxiliares do motor
     MP0457 – Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo

     MP0459 – Formación e orientación laboral

     MP0460 – Empresa e iniciativa emprendedora

Ciclo Superior CSTMV01-Automoción

MP0293- Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares 

MP0299 – Formación e orientación laboral

MP0291 – Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade      

OFERTA MODULAR – DISTANCIA
Ciclo Medio CMIMA02 – Instalacións de produción de calor
     MP0266 – Configuración de instalacións caloríficas
     MP0302 – Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
     MP0310 – Montaxe e mantemento de instalacións de auga
     MP0392 – Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
     MP0393 – Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos
     MP0395 – Empresa e iniciativa emprendedora y Formación e orientación laboral
Ciclo Superior CSCOM02 – Comercio internacional
     MP0822 – Sistema de información de mercados
     MP0823 – Márketing internacional
     MP0824 – Negociación internacional
     MP0825 – Financiamento internacional
     MP0826 – Medios de pagamento internacionais
     MP0827 – Comercio dixital internacional
Ciclo Superior CSIMA01 – Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos
     MP0125 – Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS
     MP0126 – Configuración de instalacións frigoríficas
     MP0127 – Configuración de instalacións de fluídos
     MP0128 – Planificación da montaxe de instalacións
     MP0131 – Empresa e iniciativa emprendedora
FP DUAL

Grao Superior

ZSTMV01 – Automoción – COMPETICIÓN

Código de proxecto C20230156

MP0291 Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade

MP0293 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares

MP0294 Elementos amovibles e fixos non estruturais

MP0297 Xestión e loxística do mantemento de vehículos

MP0299 Formación e orientación laboral

 

Empresas

Calviño Sport S.L. (3 prazas)

Auto Reparación Vidal S.L. – Arvidal (3 prazas)

Maikel Vilariño La Base (2 prazas)

Santiago Herbón Sánchez – Egipto Motor (1 praza)

Javier Ramos Grille – Grille Automoción (1 praza)

Marcos Molinos Rodríoguez – Kitos Sport (2 prazas)

Sergio Vallejo – Vallejo Racing (1 praza)

Senra Sport (1 prazas)

TRS motor Sport S.L.U. (2 prazas)

 

ZSENA02 – Enerxías renovables

Código de proxecto C20230063

MP0668 Sistemas eléctricos en centrais

MP0669 Subestacións eléctricas

MP0670 Telecontrol e automatismos

MP0671 Prevención de riscos eléctricos

MP0680 Sistemas de enerxías renovables

MP0681 Configuración de instalacións solares fotovoltaicas

MP0687 Formación e orientación laboral

Empresas

Norvento (12 prazas)

Vestas Eólica (10 prazas)

ZSENA01 – Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Código de proxecto C20230121 

MP0121 Equipamentos e instalacións térmicas

MP0122 Procesos de montaxe de instalacións

MP0123 Representación gráfica de instalacións

MP0349 Eficiencia enerxética de de instalacións

MP0352 Configuración de instalacións solares térmicas

MP0356 Formación e orientación laboral

 

Empresas

Cofrico (9 prazas)

Frisaques (5 prazas)

Instaladores Dedicados al Frío (2 prazas)

Luclimat (1 praza)

 

ZSIMA03 –  Mecatrónica industrial 

Código de proxecto C20230073

MP0935 Sistemas mecánicos

MP0937 Sistemas eléctricos e electrónicos

MP0938 Elementos de máquinas

MP0939 Procesos de fabricación

MP0940 Representación gráfica de sistemas mecatrónicos

MP0946 Formación e orientación laboral

 

Empresas

Ascensores Eninter (1 praza)

Cecoagro (1 praza)

Auropastry SLU (2 prazas)

Financiera Maderera S.A. (2 prazas)

Frigorificos del Lea S.L. (1 praza)

Gestión y Técnicas del Agua S.A. (1 praza)

Grupo Sada PA.S.A. (1 praza)

Leche Galicia S.L. (1 praza)

Leche Río S.A. (1 praza)

Novafrigsa S.A. (3 prazas)

Plásticos Arias (1 praza)

Tableros Hispanos S.L.U. (2 prazas)

Torneiro S.A.U. (1 praza)

Ascensores Fain (1 praza)

 

 

Grao Medio

ZMTMV01 – Carrozaría

Código de proxecto C20230067

MP0254 Elementos amovibles

MP0255 Elementos metálicos e sintéticos

MP0256 Elementos fixos

MP0260 Mecanizado básico

MP0261 Formación e orientación laboral

Empresas

Autos Iglesias  (1 praza)

Autocenter Ceao  (1 praza)

Becerreá Automoción (1 praza)

Breogán Motor S.L. (1 praza)

Caetano Fórmula – Reanult (1 praza)

Carpentum S.L. (1 praza)

Ditram Automoción S.L.U. (1 praza)

Lugo Motor S.L.U. (1 praza)

Noauto Móvil Sarria (1 praza)

Manuel Candal – Rocho Automoción (1 praza)

Óscar López López (1 praza)

Pardo Automoción (1 praza)

Talleres La Campila (1 praza)

 

 

 

Familias Profesionais